Warunki Korzystania

Warunki korzystania z serwisu ChatgptPolsku.pl

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejsze Warunki Korzystania określają zasady świadczenia usług na stronie internetowej ChatgptPolsku.pl (dalej zwanej “Serwisem”) oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
 • Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków Korzystania. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.

2. Korzystanie z Serwisu

 • Serwis ChatgptPolsku.pl służy do korzystania z interaktywnych usług językowych oferowanych przez chatboty oparte na technologii sztucznej inteligencji.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami moralności.
 • Zakazane jest umieszczanie w Serwisie treści obraźliwych, nielegalnych, pornograficznych, propagujących przemoc lub naruszających prawa autorskie.

3. Ochrona prywatności

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest operator ChatgptPolsku.pl.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

4. Prawa autorskie

 • Wszystkie prawa autorskie do treści publikowanych w Serwisie, w tym do treści generowanych przez chatboty, należą do operatora ChatgptPolsku.pl.
 • Użytkownik ma prawo korzystać z treści publikowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.

5. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki Korzystania mogą ulec zmianie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie Serwisu.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
 • W razie wątpliwości co do interpretacji lub zastosowania niniejszych Warunków Korzystania, decydująca jest wersja polska.

Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [email protected]

Dziękujemy za korzystanie z ChatgptPolsku.pl!